Aktuelle
SATSER
Oppdatert pr. 31. oktober 2016

Avgiftssatser 2016

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016)

Sone

Sats 1)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %2)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %3)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført dersom denne satsen er høyere enn satsen i registreringskommunen. 

1) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a.: - transportsektoren (unntatt bl.a. drosjebiltransport, lagervirksomhet og flyttetransport) - energisektoren (unntatt bl.a. bergverk og olje og gassutvinning) - produksjon av stål og syntetiske fiber - finans og forsikring - bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter en sats på 14,1 %, ikke overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten.

 2) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

3) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Alminnelig sats: 25 %

Redusert sats:

  • 15 % - matvarer (næringsmidler)

  • 10 % - persontransport, romutleie, kringkastingstjenester, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer

Dokumentavgift til staten

Ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1025 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 050 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 075 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 1. februar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

512,50

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 050

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

8 200

Andre

15 R

15 375

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

11.04.

15.03.

15.02.

2. termin

18.05.

10.06.

18.05.

15.04.

3. termin

15.07.

31.08.

15.09.

4. termin

15.09.

10.10.

15.11.

5. termin

15.11.

12.12.

6. termin

16.01.

10.02.

Frist for A-melding: den 5. i måneden etter utbetaling.

Skatteoppgjøret

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende fra 22. juni til 12. oktober

Klagefrist

6 uker, likevel tidligst 10. august

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Ligningsoppgaver for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Selvangivelsesfrist for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Selvangivelsesfrist for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Selvangivelsesfrist for deltaker i ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.01. til 30.06.2016

8,75 % p.a.

Fra 01.07. til 31.12.2016

8,50 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 0,56 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget. For restskatt beregnes det rentetillegg fra 1. juli 2015 (fra 15. mars 2016 for upersonlige skattytere) til forfall 1. termin. For tilgodebeløp beregnes rente fra 1. juli 2015 (fra 15. mars 2016 for upersonlige skattytere) til skatteoppgjøret blir sendt. For tilleggsforskudd beregnes rente fra 31. mai 2016 til skatteoppgjøret blir sendt.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2015

2016

Renter ved økning av skatt og avgift

2,25 % p.a.

1,75 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

1,25 % p.a.

0,75 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter.

Utgiftsgodtgjørelser 2016 (i kr)

Godtgjørelse til kost og overnatting

Innland

Kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Fra 6 til 12 timer

280

Over 12 timer

520

Måltidstrekk: Frokost 20%, Lunch 30%, Middag 50%

Kostgodtgjørelse på reiser med overnatting

Over 12 timer

710

For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk i godtgjørelsene: Frokost kr 142 (20 %), lunsj kr 213 (30 %), middag kr 355 (50 %).

Ulegitimert nattillegg:

430

Kostgodtgjørelse

Utland (utdrag):

Europa

Belgia

900

Berlin

900

Danmark

800

Ukraina

530

København

930

Ungarn

640

Estland

600

Østerrike

760

Finland

760

Wien

900

Frankrike

780

Paris

900

Amerika

Hellas

630

Argentina

520

Irland

850

Brasil

650

Island

850

Rio

 820

Italia

900

Canada

930

Latvia

650

USA

700

Liechtenstein

1200

New York

950

Litauen

490

San Franscisco

1 000

Luxembourg

800

Washington D.C.

1 000

Nederland

650

Polen

600

Asia

Portugal

700

Forente arabiske emirater

1 000

Russland

650

India

500

Moskva

 980

St. Petersburg

810

Japan

700

Spania

880

Kina

730

Storbritannia

680

Hong Kong

1 000

London

1 100

Shanghai

870

Sveits

1 050

Singapore

800

Genève

1 050

Sør-Korea

1 100

Zurich

1 200

Sverige

750

Annet

Tsjekkia

550

Australia

950

Tyskland

750

Sør-Afrika

540

Måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen: Frokost 10 %, lunsj 40 %, middag 50 %.

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ finnes på: www.regjeringen.no/dokumenter/utenlandsregulativet/id438645

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Satsene gjelder både innenlands og utenlands.

For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten mulighet for å koke mat:

307

For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat, eller har overnattet privat:

200

Matpenger (fravær fra hjemmet minst 12 timer)

89

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km:

Egen bil 1–10 000 km

kr 4,10

Egen bil over 10 000 km

 kr 3,45

Arbeidstakere i Tromsø gis et tillegg på kr 0,10 pr. km til satsene ovenfor.

El-bil

kr 4,20

Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei

kr 1,00

Tilhengertillegg

kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm

kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm

 kr 2,00

Snøscooter og ATV

kr 7,50

Båt med motor

 kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer

Andre motoriserte fremkomstmidler

kr 1,00

kr 2,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands. Den skattefrie delen av bilgodtgjørelsen er kr 3,80 pr. km for de første 10 000 km og deretter kr 3,45. Dette gjelder også el-bil og kjøring i Tromsø. For reiser i utlandet er den skattefrie satsen kr 3,80 pr. km uansett kjørelengde.

Hjemreise for pendlere

Inntil 50 000 km

  kr 1,50 pr. km

50 000 km til 75 000 km

kr 0,70 pr. km

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2016 = kr 92 576

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2015 = kr 90 068

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 er kr 91 740

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2015 er kr 89 502

Grunnbeløpet reguleres pr. 01.05. Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp for året.

Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2015

2016

Optimal rente 1)

Januar–februar

0,8 %

0,5 %

0,66 %

Mars–april

0,8 %

0,5 %

0,66 %

Mai–juni

0,8 %

0,5 % 

0,66 %

Juli–august

0,8 %

0,5 %

0,66 %

September–oktober

0,8 %

0,5 %

0,66 %

November–desember

0,5 %

0,5 %

0,66 %

Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

1) Det er de faktiske renteinntektene minus 25 % skatt (21,5 % i Nord-Troms og Finnmark) som skal sammenholdes med skjermingsrenten ved beregningen av eventuell ekstraskatt. Den faktiske renten kan derfor være høyere enn skjermingsrenten uten at det blir ekstrabeskatning: skjermingsrente/0,75 = optimal rente (skjermingsrente/0,785 i Nord-Troms og Finnmark).

Skjermingsrenten for 2015 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen):

0,6 %

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt:

0,8 %

Naturalytelser

Bilbeskatning 2015 og 2016

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 293 200 (kr 286 000 i 2015) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Ordinær bil

El-bil

El-bil

-

50,00 %

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75,00 %

37,50 %

Yrkeskjøring over 40 000 km

75,00 %

50,00 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km (forutsatt elektronisk kjørebok)

56,25 %

37,50 %

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 52 000 for 2016 (kr 51 000 for 2015).


Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 55 546 pr. 01.05.2016 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2015

2016

Januar og februar

2,50 %

2,50 %

Mars og april

2,90 %

2,30 %

Mai og juni

2,80 %

2,30 %

Juli og august

2,70 %

2,20 %

September og oktober

2,70 %

2,20 %

November og desember

2,70 %

2,20 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2015

2016

Fritt opphold – kost og losji

116

120

Fri kost – alle måltider

83

87

Fri kost – to måltider

65

68

Fri kost – ett måltid

43

45

Fritt losji – ett eller delt rom

33

33

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Fradragssatser 2015 og 2016 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 22 000. (Kr 16 000 for 2015).

Fradrag gis med kr 1,50 pr. km mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over 50 000 km gis det fradrag med kr 0,70 pr. km inntil en reiselengde på 75 000 km.

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2015

2016

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2015

2016

Sats

43 %

43 %

Minimum

31 800

31 800

Maksimum

89 050

91 450

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2015

2016

Sats

29 %

29 %

Nedre grense

4 000

4 000

Øvre grense

72 200

73 600

Andre fradragssatser

2015

2016

Gaver til frivillige organisasjoner:

20 000

25 000

Fagforeningskontingent

3 850

3 850

Boligsparing for ungdom (BSU)

25 000

25 000

Individuell pensjonsavtale

15 000

15 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

30 800

29 880

Nedtrapping 15,3 % fra

180 800

184 800

Nedtrapping 6,0 % fra

273 650

278 950

Særfradrag for uførhet, pr. år

opphevet

opphevet

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. år

48 804

51 804

Skattefunn

2015

2016

Egenført FOU

15 mill.

20 mill.

Kjøpt FOU

33 mill.

40 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2015

2016

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede

20/22 %

20/22 % 1)

D:

Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 (30) % 2)

20 (30) % 2)

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 %

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertnings-steder m.m.

4 (6/10) % 3)

4 (6/10) % 3)

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %

1) Lastebiler, vogntog og busser kan avskrives med 22 %

2) 10 % startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d.

3) Bygg og anlegg med brukstid under 20 år kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med inntil 6 %.

Formuesverdi eiendom

2014

2015

Kalkulasjonsfaktor verdsettelse av eiendom

Verdsettelsesrabatt primærbolig

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig/næringseiendom

0,075

75 %

30 %

0,066

75 %

20 %

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave i henhold til takseringsreglene for 2015.

Enkel bevertning, pr. person

440

Gavegjenstander, pr. gjenstand

240

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

240

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr)

Skattefrihet for mottaker

Verdi

Fradrag for giver

Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år

8 000

Ja

Gullklokke m/inskripsjon

12 000

Ja

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

3 000

Ja

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50

4 500

Ja

Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år

3 000

Ja

Premie for forbedringsforslag

2 500

Ja

Andre gaver i arbeidsforhold

1 000

Nei

Erkjentlighetsgave utenfor arb.forhold

500

Ja

Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia.

Frikort for ungdom i 2016:

50 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2015

2016

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

8 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2015 og 2016

Aksjeselskaper

2015

2016

Inntektsskatt

27,0 %

25,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2015

2016

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark 23,5 % i 2015, 21,5 % i 2016 %)

27,0 %

25,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v. 

5,1 %

5,1 %


1,15


Trinnskatt (toppskatt)

2015

2016

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats


159 800

0,44 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

Trinn 4: Innslagspunkt550 550

9,0 %

7,0 %

 885 600

12,0 %

224 900

1,77 %

565 400

 10,7 %

8,7 %

909 500

13,7 %


Personfradrag

2015

2016

Klasse 1

50 400

51 750

Klasse 2 for forsørgelse av ektefelle

74 250

76 250

Formuesskatt

2015

2016

Innslagspunkt, bunnfradrag

Sats

1 200 000

0,85 %

1 400 000

0,85 %