Echas Revisjon AS

Avgiftssatser 2023

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2023)

Sone

Sats 1) 2) 3)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %4)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %/5,1 %5)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført. Dette gjelder likevel ikke ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid, for eksempel hjemmekontor. Da benyttes den høyeste av satsene i hhv. arbeidsgivers registreringskommune og der arbeidet utføres.

1) Når arbeidstaker mottar ytelser på mer enn kr 750 000 fra samme arbeidsgiver, skal det beregnes en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av det overskytende.

2) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

3) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a. produksjon av stål og kull samt finans og forsikring, eller bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet, må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. 

Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter satsen i sone 1, ikke overstiger kr 500 000. Etter det benyttes satsen i sone 1. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. 

Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten. Dette unntaket gjelder ikke dersom finansielle aktiviteter eller hovedkontor- og rådgivningstjenester utgjør hovedaktiviteten. Dersom slik aktivitet ikke utgjør hovedaktiviteten, kan arbeidsgiver benytte redusert sats også for slik virksomhet.

Reglene i de to første avsnittene i noten gjelder også for foretak i økonomiske vansker

4) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %.

Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

5) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Matvarer (næringsmidler): 15 %

Persontransport, romutleie, kinobilletter mv.: 12 %


Dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Dokumentavgift ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Tinglysningsgebyr: kr 585 (papir), kr 540 (elektronisk)

Tinglysningsgebyr borettslagsandel: kr 480 (papir), kr 440 (elektronisk) 

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1 243 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 486 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 729 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 31. januar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

621,50

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 486

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

9 944

Andre

15 R

18 645

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

11.04 

15.03.

15.02.

2. termin

15.05

12.06.

15.06.

15.04.

3. termin

15.07

31.08.

15.09.

4. termin

15.09.

10.10.

15.12.

5. termin

15.11.

11.12.

6. termin

15.01.24

10.02.24

Frist for a-melding: den 5. i måneden etter utbetaling. 


Skatteoppgjøret 

 

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende til utgangen av november

Klagefrist

6 uker

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Selskapsmelding for ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.01. til 30.06. 2023

10,75 % p.a.

Fra 01.07. til 31.12.2023

11,75 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 2,15 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Rente beregnes fra 1. juli i inntektsåret til skatteoppgjøret blir sendt ut (tilgodebeløp) eller til forfall første termin (restskatt). For aksjeselskap beregnes rente fra 15. mars året etter inntektsåret. Det beregnes ikke rentetillegg av restskatt som betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret (tilleggsforskudd). Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2022

2023

Renter ved økning av skatt og avgift

1,50 % p.a.

3,75 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

0,50 % p.a.

2,75 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. 

Utgiftsgodtgjørelser 2023

Gjeldende fra 1. januar 2023.

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands

Kostgodtgjørelse etter statens satser

     Fra 1. januar 2023 

    

Fra 6 til 12 timer 

kr 342


Over 12 timer 

kr 637


Reiser med overnatting  

kr 872


Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen som tilstås.

Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)


kr 435

Kostgodtgjørelse utland (reiser med overnatting)

Europa


Belgia

900

- Berlin


810

Danmark

1150

Ukraina


500

- København

1150

Ungarn


510

Estland

640

Østerrike


790

Finland

920

- Wien


780

Frankrike

820

- Paris

920

Amerika

Hellas

720

Argentina


500

Irland

930

Brasil


550

Island

1040

- Rio

 

550

Italia

820

Canada


970

Latvia

720

USA


1000

Liechtenstein

1300

- Manhattan New York


1240

Litauen

610

- San Francisco


1190

Luxembourg

960

- Washington D.C.


1150

Nederland

810

Polen

560

Asia

Portugal

610

Forente arabiske emirater


1080

Russland

500

India


450

- Moskva

760

- St. Petersburg

560

Japan


630

Spania

760

Kina


800

Storbritannia

800

- Hong Kong


960

- London

880

- Shanghai


820

Sveits

1210

Singapore


920

- Genève

1300

Sør-Korea


790

- Zurich

1250

Sverige

880

Annet

Tsjekkia

610

Australia


900

Tyskland

760

Sør-Afrika


420

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen.

Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil følgende av full sats for vedkommende land.

Reiser fra 6 inntil 12 timer:

50 % av full sats

Reiser fra og med 12 timer:

full sats

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter statens reiseregulativ finnes på: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands/

Skattedirektoratets forskuddssatser 2023 for trekkfri kostgodtgjørelse innenlands og utenlands

Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig. Forskuddssatsene gjelder både innenlands og utenlands.

Reiser uten overnatting

6 til 12 timer:

kr 200

Over 12 timer:

kr 400

Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen (kr 200/400).

Reiser med overnatting

Bor på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat (kun tjenestereise – ikke pendlere): 

kr 98

Bor på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke:

kr 177

- fra 1. september 2023:

kr 250

Bor på hotell:

kr 634

Bor på hotell med frokost:

kr 507

Langtransportsjåfører:

kr 300

- fra 1. september 2023:

kr 350

Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %. Måltidstrekket beregnes med utgangspunkt i døgndiettsatsen for type overnattingssted. Reiser på 6 timer eller mer inn i et døgn (påbegynt døgn) regnes som et nytt døgn etter skattereglene og godgjøres etter døgnsats for type overnattingssted for siste overnatting.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km.

Egen bil, herunder el-bil


kr 4,48

Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen


kr 0,10

Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse


kr 3,50

 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei


kr 1,00

Tilhengertillegg


kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm


kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler


kr 2,00

Snøscooter og ATV


kr 10,00

Båt med motor

 

kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer.


kr 1,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Det er en øvre beløpsgrense for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreise til hjemmet på 97 000 kroner (før egenandelen). Begrensningen gjelder ikke for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området.

Sats

  kr 1,70 pr. km

Nedre grense (egenandel)

kr 14 400 

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2023 = kr 118 620

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2022 = kr 111 477

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 er kr 116 239

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 er kr 109 784

Grunnbeløpet reguleres pr. 1. mai hvert år. Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp.


Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2022

2023


Januar–februar

0,4 %

2,4 %


Mars–april

0,9 %

2,7 %


Mai–juni

0,9 %

2,7 %


Juli–august

1,3 %

3,2 %


September–oktober

2,0 %

3,5 %


November–desember

2,4 %

3,5 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

Skjermingsrenten for 2022 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen): er fastsatt til 1,7 % for inntektsåret 2022.

 

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt: er fastsatt til 2,1 % for inntektsåret 2022.

     

Naturalytelser

Bilbeskatning 2022 og 2023

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 338 800 (kr 329 600 i 2022) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75 %

Yrkeskjøring over 40 000 km (forutsett el.-kjørebok

75 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km

56,25 %

* For 2022 ble el-bil verdsatt til 80 % av listeprisen (60 % for el-biler eldre enn tre år).

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 61 000 for 2023 (kr 59 000 for 2022).


Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser

2022

2023

Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter

kr 200

kr 200

Personalrabatter (inntil 100 % rabatt)

kr 8 000

kr 8 000

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 69 743 pr. 01.05.2023 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2023

2024

Januar og februar

3,00 %

4,90 %

Mars og april

3,40 %

 

Mai og juni

3,60 %

Juli og august

3,70 %

September og oktober

4,00 %

November og desember

4,50 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2022

2023

Fritt opphold – kost og losji

134

138

Fri kost – alle måltider

95

98

Fri kost – to måltider

74

76

Fri kost – ett måltid

49

50

Fritt losji – ett eller delt rom

39

40

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Fradragssatser 2022 og 2023 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 14 400 (Kr 14 000 for 2022).

Fradrag gis med kr 1,70 pr. km (kr 1,65 for 2022) mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). Det er en øvre grense på kr 97 000 for fradrag (før egenandel).

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2022

2023

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2022

2023

Sats

46 %

46 %

Nedre grense

31 800

utgår

Maksimum

109 950

104 450

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2022

2023

Sats

40 %

40 %

Nedre grense

4 000

utgår

Øvre grense

90 800

86 250

Andre fradragssatser

2022

2023

Gaver til frivillige organisasjoner:

25 000

25 000

Fagforeningskontingent

5 800

7 700

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

27 500

27 500

Sats for skattefradrag

20 %

10 %

Individuell pensjonsavtale

15 000

15 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

33 400

32 825

- Nedtrapping 16,7 % 

210 950

246 800

- Nedtrapping 6,0 % fra

318 000

373 650

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. mnd. (Opphevet fra 1. mars 2023).

4 373

4 373
Skattefunn

2022

2023

Egenutført FOU

25 mill.

25 mill.

Kjøpt FOU

25 mill.

25 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2022

2023

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.

Elektrisk drevne varebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016

24 %

30 %

24 %

30 %

D:

Personbiler, traktorer, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 %

20 % 

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 % 

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m.

Husdyrbygg i landbruket

Bygg med brukstid 20 år

Fruktfelt

Bærfelt

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %


Formuesverdi

2022

2023

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

25 %

20 %

Verdsettelsesrabatt primærbolig

75 %

75 %

- boligverdi over 10 millioner kroner

50 %

30 %

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

5 %

0 %

Verdsettelsesrabatt aksjer

25 %

20 %

Verdsettelsesrabatt driftsmidler

25%

30 %

Kalkulasjonsfaktor næringseiendom

0,078

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave.

2022

2023

Enkel bevertning, pr. person

526

541

Gavegjenstander, pr. gjenstand

289

297

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

289

297

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr) 2023

Skattefrihet for mottaker

Verdi


Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år

8 000

Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25

4 000

Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

4 000

Andre gaver i arbeidsforhold ("julekurv")

5 000


Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500


Skattefritak gjelder bare gaver i form av naturalia. Det er ikke lenger et vilkår at gavene gis etter en generell ordning. Overskrides beløpsgrensene er det overstigende beløpet skattepliktig. Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.2022

2023

Frikort for ungdom:

65 000

70 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2022

2023

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2022 og 2023

Aksjeselskaper

2022

2023

Inntektsskatt

22,0 %

22,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren

5,0 %

5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2022

2023

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark: 18,5 %)

22,0 %

22,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,0 %

7,9 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,0 %

7,9 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,2 %

11,1 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,60

1,72

Trinnskatt

2022

2023

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

190 350

1,70 %

198 350

1,70 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

267 900

4,00 %

279 150

4,00 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

643 800

13,40 %

11,40 %

642 950

13,50 %

 11,50 %

Trinn 4: Innslagspunkt

Sats

969 200

16,40 %

 926 800

16,50 %

Trinn 5: Innslagspunkt

Sats

2 000 0000

17,4 %

 1 500 000

17,5 %


Personfradrag

2022

2023

Klasse 1

58 250

79 600

Formuesskatt

2022

2023

Kommune     Innslagspunkt

1 700 000

1 700 000

    Sats, inntil

0,7 %

0,7 %

Stat    Innslagspunkt trinn 1

1 700 000

1 700 000

    Sats

0,25 %

0,30 %

Innslagspunkt trinn 2

20 mill. kr

20 mill. kr

    Sats

0,4 %

0,4 %