Fakta Revisjon AS

Avgiftssatser 2022

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2022)

Sone

Sats 1) 2)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %3)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %/5,1 %4)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført. Dette gjelder likevel ikke ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid, for eksempel hjemmekontor. Da benyttes den høyeste av satsene i hhv. arbeidsgivers registreringskommune og der arbeidet utføres.

1) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

2) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a. produksjon av stål og syntetiske fiber - finans og forsikring - bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. 

Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter en sats på 14,1 %, ikke overstiger kr 500 000. Etter det er satsen 14,1 %. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. De samme reglene gjelder også for foretak i økonomiske vansker. 

Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten. Dette unntaket gjelder ikke dersom finansielle aktiviteter eller hovedkontor- og rådgivningstjenester utgjør hovedaktiviteten. Dersom slik aktivitet ikke utgjør hovedaktiviteten, kan arbeidsgiver benytte redusert sats også for slik virksomhet.

 3) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. 

Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

4) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Matvarer (næringsmidler): 15 %

Persontransport, romutleie, kinobilletter mv.: 12 %


Dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Dokumentavgift ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Tinglysningsgebyr: kr 585 (papir), kr 540 (elektronisk)

Tinglysningsgebyr borettslagsandel: kr 480 (papir), kr 440 (elektronisk) 

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1 223 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 446 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 669 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 1. februar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

611

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 446

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

9 784

Andre

15 R

18 345

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

12.04 

15.03.

15.02.

2. termin

16.05

10.06.

15.06.

19.04.

3. termin

15.07

31.08.

15.09.

4. termin

15.09.

10.10.

15.12.

5. termin

15.11.

12.12.

6. termin

16.01.23

10.02.23

Frist for a-melding: den 5. i måneden etter utbetaling. 


Skatteoppgjøret 

 

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende til utgangen av november

Klagefrist

6 uker

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Selskapsmelding for ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.07. til 31.12.2022

9,25 % p.a.

Fra 01.01. til 30.06.2022

8,50 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 0,39 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Rente beregnes fra 1. juli i inntektsåret til skatteoppgjøret blir sendt ut (tilgodebeløp) eller til forfall første termin (restskatt). For aksjeselskap beregnes rente fra 15. mars året etter inntektsåret. Det beregnes ikke rentetillegg av restskatt som betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret (tilleggsforskudd). Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2021

2022

Renter ved økning av skatt og avgift

1,00 % p.a.

1,50 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

0,00 % p.a.

0,50 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. 

Utgiftsgodtgjørelser 2022

Gjeldende fra 1. januar 2022.

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands

Kostgodtgjørelse etter statens satser

     Fra 1. januar 2022 

    

Fra 6 til 12 timer 

kr 324


Over 12 timer 

kr 603


Reiser med overnatting  

kr 825


Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen som tilstås.

Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)


kr 435

Kostgodtgjørelse utland (reiser med overnatting)

Europa


Belgia


870

- Berlin


780

Danmark


1140

Ukraina


410

- København


1140

Ungarn


550

Estland


620

Østerrike


780

Finland


910

- Wien


760

Frankrike


800

- Paris


920

Amerika

Hellas


730

Argentina


280

Irland


890

Brasil


410

Island


920

- Rio

 

430

Italia


810

Canada


830

Latvia


670

USA


850

Liechtenstein


1230

- Manhattan New York


1060

Litauen


540

- San Francisco


1110

Luxembourg


950

- Washington D.C.


990

Nederland


800

Polen


520

Asia

Portugal


610

Forente arabiske emirater


950

Russland


350

India


420

- Moskva

 

530

- St. Petersburg


420

Japan


640

Spania


750

Kina


720

Storbritannia


770

- Hong Kong


840

- London


890

- Shanghai


740

Sveits


1130

Singapore


780

- Genève


1230

Sør-Korea


770

- Zurich


1180

Sverige


860

Annet

Tsjekkia


560

Australia


840

Tyskland


740

Sør-Afrika


390

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen.

Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil følgende av full sats for vedkommende land.

Reiser fra 6 inntil 12 timer:

50 % av full sats

Reiser fra og med 12 timer:

full sats

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter statens reiseregulativ finnes på: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands/

Skattedirektoratets forskuddssatser 2022 for trekkfri kostgodtgjørelse innenlands og utenlands

Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig. Forskuddssatsene gjelder både innenlands og utenlands.

Reiser uten overnatting

6 til 12 timer:

kr 200

Over 12 timer:

kr 400

Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen (kr 200/400).

Reiser med overnatting

Bor på hybel/brakke med kokemuligheter (kun tjenestereise – ikke pendlere): 

kr 95

Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:

kr 172

Bor på hotell:

kr 617

Bor på hotell med frokost:

kr 494

Langtransportsjåfører:

kr 300

Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %. Måltidstrekket beregnes med utgangspunkt i døgndiettsatsen for type overnattingssted. Reiser på 6 timer eller mer inn i et døgn (påbegynt døgn) regnes som et nytt døgn etter skattereglene og godgjøres etter døgnsats for type overnattingssted for siste overnatting.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km.

Egen bil, herunder el-bil


kr 4,03

Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen


kr 0,10

Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse


kr 3,50

 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei


kr 1,00

Tilhengertillegg


kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm


kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler


kr 2,00

Snøscooter og ATV


kr 10,00

Båt med motor

 

kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer.


kr 1,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Det er en øvre beløpsgrense for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreise til hjemmet på 97 000 kroner (før egenandelen). Begrensningen gjelder ikke for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området.

Sats

  kr 1,65 pr. km

Nedre grense (egenandel)

kr 14 000 

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2022 = kr 111 477

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2021 = kr 106 399

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 er kr 109 784


Grunnbeløpet reguleres pr. 1. mai.


Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2021

2022


Januar–februar

0,4 %

0,4 %


Mars–april

0,4 %

0,9 %


Mai–juni

0,4 %

0,9 %


Juli–august

0,4 %

1,3 %


September–oktober

0,4 %

2,0 %


November–desember

0,4 %

2,4 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

Skjermingsrenten for 2021 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen): er fastsatt til 0,5 % for inntektsåret 2021.

 

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt: er fastsatt til 0,6 % for inntektsåret 2021.

     

Naturalytelser

Bilbeskatning 2021 og 2022

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 329 600 (kr 325 400 i 2021) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Ordinær bil

El-bil*

El-bil

-

80 %

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75 %

60 %

Yrkeskjøring over 40 000 km (forutsett el.-kjørebok

75 %

75 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km

56,25 %

56,25 %

* For 2021 ble el-bil verdsatt til 60 % av listeprisen (45 % for el-biler eldre enn tre år.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 59 000 for 2022 (kr 58 000 for 2021).


Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser

2021

2022

Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter

kr 200

kr 200

Personalrabatter (inntil 100 % rabatt)

kr 8 000

kr 8 000

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 66 886 pr. 01.05.2022 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2022

2023

Januar og februar

1,30 %

3,00 %

Mars og april

1,50 %

Mai og juni

1,70 %

Juli og august

1,80 %

September og oktober

2,00 %

November og desember

2,30 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2021

2022

Fritt opphold – kost og losji

132

134

Fri kost – alle måltider

94

95

Fri kost – to måltider

73

74

Fri kost – ett måltid

48

49

Fritt losji – ett eller delt rom

38

39

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Aksjer og opsjoner i arbeidsforhold

2021

2021

Skattefri fordel ved tildeling

25 %, maks kr 7 500

Opphevet

Fradragssatser 2021 og 2022 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 14 000 (Kr 23 900 for 2020).

Fradrag gis med kr 1,65 pr. km (kr 1,56 for 2021) mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). (I 2021 ble satsen redusert til kr 0,76 pr. km for reiselengde over 50 000 km.) Det er en øvre grense på kr 97 000 for fradrag (før egenandel).

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2021

2022

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2021

2022

Sats

46 %

46 %

Minimum

31 800

31 800

Maksimum

106 750

109 950

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2021

2022

Sats

32 %

40 %

Nedre grense

4 000

4 000

Øvre grense

88 700

90 800

Andre fradragssatser

2021

2022

Gaver til frivillige organisasjoner:

50 000

25 000

Fagforeningskontingent

3 850

5 800

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

27 500

27 500

Individuell pensjonsavtale

40 000

15 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

32 620

33 400

- Nedtrapping 16,7 % 

206 050

210 950

- Nedtrapping 6,0 % fra

310 700

318 000

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. år

51 804

52 476
Skattefunn

2021

2022

Egenutført FOU

25 mill.

25 mill.

Kjøpt FOU

25 mill.

25 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2021

2022

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.

Elektrisk drevne varebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016

24 %

30 %

24 %

30 %

D:

Personbiler, traktorer, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 %

20 % 

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 % 

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m.

Husdyrbygg i landbruket

Bygg med brukstid 20 år

Fruktfelt

Bærfelt

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %


Formuesverdi

2021

2022

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

45 %

25 %

Verdsettelsesrabatt primærbolig

75 %

75 %

- boligverdi over 10 millioner kroner

75 %

50 %

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

10 %

5 %

Verdsettelsesrabatt aksjer og driftsmidler

45 %

25 %

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave i henhold til takseringsreglene for 2021.

Enkel bevertning, pr. person

511

Gavegjenstander, pr. gjenstand

281

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

281

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr) 2022

Skattefrihet for mottaker

Verdi


Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år

8 000

Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25

4 000

Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

4 000

Andre gaver i arbeidsforhold ("julekurv")

5 000


Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500


Skattefritak gjelder bare gaver i form av naturalia. Det er ikke lenger et vilkår at gavene gis etter en generell ordning. Overskrides beløpsgrensene er det overstigende beløpet skattepliktig. Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.2021

2022

Frikort for ungdom:

60 000

65 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2021

2022

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2021 og 2022

Aksjeselskaper

2021

2022

Inntektsskatt

22,0 %

22,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren

5,0 %

5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2021

2022

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark: 18,5 %)

22,0 %

22,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,2 %

8,0 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,2 %

8,0 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,4 %

11,2 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,44

1,60

Trinnskatt

2021

2022

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

184 800

1,70 %

190 350

1,70 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

260 100

4,00 %

267 900

4,00 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

651 250

13,20 %

11,20 %

643 800

13,40 %

 11,40 %

Trinn 4: Innslagspunkt

Sats

1 021 550

16,20 %

 969 200

16,40 %

Trinn 5: Innslagspunkt

Sats

-

-

 2 000 000

17,4 %


Personfradrag

2021

2022

Klasse 1

52 450

58 250

Formuesskatt

2021

2022

Kommune     Innslagspunkt

1 500 000

1 700 000

    Sats, inntil

0,7 %

0,7 %

Stat    Innslagspunkt trinn 1

1 500 000

1 700 000

    Sats

0,15 %

0,25 %

Innslagspunkt trinn 2


20 mill. kr

    Sats


0,4 %