Grongstad Revisjon AS

Avgiftssatser 2021

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2021)

Sone

Sats 1) 2)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %3)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %/5,1 %4)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført. 

1) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

2) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a. produksjon av stål og syntetiske fiber - finans og forsikring - bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. 

Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter en sats på 14,1 %, ikke overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten.

 3) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. 

Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

4) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Matvarer (næringsmidler): 15 %

Persontransport, romutleie, kinobilletter mv.: 12 %/6 %1

1 Lav momssats reduseres til 6 % i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021. 

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Dokumentavgift ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Tinglysningsgebyr: kr 585 (papir), kr 540 (elektronisk)

Tinglysningsgebyr borettslagsandel: kr 480 (papir), kr 440 (elektronisk) 

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1 199 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 398 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 597 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 1. februar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

599,50

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 398

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

9 592

Andre

15 R

17 985

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

12.04 

15.03.

15.02.

2. termin

18.05

10.06.

15.06.

15.04.

3. termin

15.07

31.08.

15.09.

4. termin

15.09.

11.10.

15.12.

5. termin

15.11.

10.12.

6. termin

17.01.22

10.02.22

Frist for a-melding: den 5. i måneden etter utbetaling. 


Skatteoppgjøret 

 

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende til utgangen av oktober

Klagefrist

6 uker

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Selskapsmelding for ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.01. til 31.12.2021

8,00 % p.a.

Fra 01.07. til 31.12.2020

8,00 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen følger Norges Banks styringsrente og er for tiden 0,0 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2020

2021

Renter ved økning av skatt og avgift

2,50 % p.a.

1,00 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

1,50 % p.a.

0,00 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. Ved betalingsutsettelse innvilget av Skatteetaten ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen, frem til 31. desember 2020, beregnes det forsinkelsesrenter med 6 % p.a. Etter dette beregnes det forsinkelsesrenter med ordinær sats (8,0 %)

Utgiftsgodtgjørelser 2021

Gjeldende fra 1. januar 2021. Gjelder foreløpig ut februar 2021.

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands

Kostgodtgjørelse etter statens satser

     Fra 1. januar 2021 

    

Fra 6 til 12 timer 

kr 315


Over 12 timer 

kr 585


Reiser med overnatting  

kr 801


Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av satsen for reise med overnatting

Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)


kr 435

Kostgodtgjørelse utland (reiser med overnatting)

Europa


Belgia


960

- Berlin


860

Danmark


1230

Ukraina


480

- København


1230

Ungarn


560

Estland


680

Østerrike


860

Finland


1000

- Wien


840

Frankrike


810

- Paris


970

Amerika

Hellas


800

Argentina


300

Irland


930

Brasil


450

Island


930

- Rio

 

480

Italia


830

Canada


850

Latvia


720

USA


980

Liechtenstein


1400

- Manhattan New York


1280

Litauen


560

- San Francisco


1110

Luxembourg


990

- Washington D.C.


1120

Nederland


830

Polen


570

Asia

Portugal


660

Forente arabiske emirater


1 160

Russland


430

India


490

- Moskva

 

620

- St. Petersburg


510

Japan


820

Spania


810

Kina


790

Storbritannia


790

- Hong Kong


1000

- London


940

- Shanghai


800

Sveits


1270

Singapore


880

- Genève


1400

Sør-Korea


880

- Zurich


1390

Sverige


790

Annet

Tsjekkia


550

Australia


890

Tyskland


810

Sør-Afrika


350

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 %

Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil følgende av full sats for vedkommende land.

Reiser fra 6 inntil 12 timer:

50 % av full sats

Reiser fra og med 12 timer:

full sats

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter statens reiseregulativ finnes på: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands/

Skattedirektoratets forskuddssatser 2021 for trekkfri kostgodtgjørelse innenlands og utenlands

Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig. Forskuddssatsene gjelder både innenlands og utenlands.

Reiser uten overnatting

6 til 12 timer:

kr 200

Over 12 timer:

kr 400

Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen (kr 200/400).

Reiser med overnatting

Bor på hybel/brakke med kokemuligheter (kun tjenestereise – ikke pendlere): 

kr 94

Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:

kr 170

Bor på hotell:

kr 609

Bor på hotell med frokost:

kr 487

Langtransportsjåfører:

kr 300

Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %. Måltidstrekket beregnes med utgangspunkt i døgndiettsatsen for type overnattingssted. Reiser på 6 timer eller mer inn i et døgn (påbegynt døgn) regnes som et nytt døgn etter skattereglene og godgjøres etter døgnsats for type overnattingssted for siste overnatting.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km. fra 1. januar 2021

Egen bil, herunder el-bil


kr 4,03

Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen


kr 0,10

Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse


kr 3,50

 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei


kr 1,00

Tilhengertillegg


kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm


kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler


kr 2,00

Snøscooter og ATV


kr 7,50

Båt med motor

 

kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer.


kr 1,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Det er en øvre beløpsgrense for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreise til hjemmet på 97 000 kroner. Begrensningen gjelder ikke for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området.

Inntil 50 000 km

  kr 1,56 pr. km

50 000 km til 75 000 km

kr 0,76 pr. km

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2021 = kr 106 399

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2020 = kr 101 351

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2021 er kr 104 716


Grunnbeløpet reguleres pr. 1. mai. Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp for året.


Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2020

2021


Januar–februar

1,4 %

0,4 %


Mars–april

1,4 %

0,4 %


Mai–juni

0,4 %

0,4 %


Juli–august

0,4 %

0,4 %


September–oktober

0,4 %

0,4 %


November–desember

0,4 %

0,4 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

Skjermingsrenten for 2020 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen): 0,6 %

 

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt: 0,8 %

     

Naturalytelser

Bilbeskatning 2020 og 2021

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 325 400 (kr 314 400 i 2020) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Ordinær bil

El-bil

El-bil

-

60 %

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75 %

45 %

Yrkeskjøring over 40 000 km

75 %

60 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km (forutsatt elektronisk kjørebok)

56,25 %

45 %

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 58 000 for 2021 (kr 56 000 for 2020).


Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser

2020

2021

Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter

kr 200

kr 200

Personalrabatter (inntil 100 % rabatt)

kr 8 000

kr 8 000

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 63 839 pr. 01.05.2021 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2020

2021

Januar og februar

2,60 %

1,50 %

Mars og april

2,60 %

1,50 %

Mai og juni

2,60 %

1,50 %

Juli og august

2,20 %

1,50 %

September og oktober

1,50 %

1,30 %

November og desember

1,50 %

1,30 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2020

2021

Fritt opphold – kost og losji

128

132

Fri kost – alle måltider

91

94

Fri kost – to måltider

71

73

Fri kost – ett måltid

47

48

Fritt losji – ett eller delt rom

37

38

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Aksjer og opsjoner i arbeidsforhold

2020

2021

Skattefri fordel ved tildeling

20 %, maks kr 5 000

25 %, maks kr 7 500

Fradragssatser 2020 og 2021 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 23 900 (Kr 23 100 for 2020).

Fradrag gis med kr 1,56 pr. km mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over 50 000 km gis det fradrag med kr 0,76 pr. km inntil en reiselengde på 75 000 km.

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2020

2021

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2020

2021

Sats

45 %

46 %

Minimum

31 800

31 800

Maksimum

104 450

106 750

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2020

2021

Sats

31 %

32 %

Nedre grense

4 000

4 000

Øvre grense

87 450

88 700

Andre fradragssatser

2020

2021

Gaver til frivillige organisasjoner:

50 000

50 000

Fagforeningskontingent

3 850

3 850

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

25 000

27 500

Individuell pensjonsavtale

40 000

40 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

32 330

32 620

- Nedtrapping 15,3 % (2019)/16,7 % (2020) fra 

204 150

206 050

- Nedtrapping 6,0 % fra

306 300

310 700

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. år

51 804

51 804
Skattefunn

2020

2021

Egenutført FOU

25 mill.

25 mill.

Kjøpt FOU

25 mill.

25 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2020

2021

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.

Elektrisk drevne varebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016

24 %

30 %

24 %

30 %

D:

Personbiler, traktorer, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20/30 %*

20 % 

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 % 

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m.

Husdyrbygg i landbruket

Bygg med brukstid 20 år

Fruktfelt

Bærfelt

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %

* 10 % startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d for anskaffelser og påkostninger fra og med 20. juli til og med 31. desember 2020.

Formuesverdi

2020

2021

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

Verdsettelsesrabatt primærbolig

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

Verdsettelsesrabatt aksjer og driftsmidler

35 %

75 %

10 %

35 % 

45 %

75 %

10 %

45 %

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave i henhold til takseringsreglene for 2020.

Enkel bevertning, pr. person

500

Gavegjenstander, pr. gjenstand

275

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

275

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr) 2021

Skattefrihet for mottaker

Verdi


Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år

8 000

Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25

4 000

Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

4 000

Andre gaver i arbeidsforhold ("julekurv")

5 000


Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500


Skattefritak gjelder bare gaver i form av naturalia og bare dersom gaven gis etter en generell ordning. Overskrides beløpsgrensene er det overstigende beløpet skattepliktig. Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.2020

2021

Frikort for ungdom:

55 000

60 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2020

2021

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2020 og 2021

Aksjeselskaper

2020

2021

Inntektsskatt

22,0 %

22,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren

5,0 %

5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2020

2021

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark: 18,5 %)

22,0 %

22,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,44

1,44

Trinnskatt

2020

2021

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

180 800

1,90 %

184 800

1,70 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

254 500

4,20 %

260 100

4,00 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

639 750

13,20 %

11,20 %

651 250

13,20 %

 11,20 %


Trinn 4: Innslagspunkt

Sats


999 550

16,20 %


 1 021 550

16,20 %


Personfradrag

2020

2021

Klasse 1

51 300

52 450

Formuesskatt

2020

2021

Sats stat

Sats kommune, inntil

0,15 %

0,70 %

0,15 %

0,70 %