Aktuelle
SATSER
Oppdatert pr. 4. november 2020

Avgiftssatser 2020

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2020)

Sone

Sats 1) 2)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %3)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %/5,1 %4)

V

0,0 %

Stortinget har vedtatt å sette ned satsen for arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng for tredje termin (mai og juni). Arbeidsgivere i sone V får et tilskudd tilsvarende 4 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. 

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført dersom denne satsen er høyere enn satsen i registreringskommunen. 

1) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

2) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a. produksjon av stål og syntetiske fiber - finans og forsikring - bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. 

Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter en sats på 14,1 %, ikke overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten.

 3) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. 

Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

4) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Matvarer (næringsmidler): 15 %

Persontransport, romutleie, kinobilletter mv.: 12 %/6 %1

1 Lav momssats reduseres til 6 % i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020. 

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Dokumentavgift ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Tinglysningsgebyr: kr 585 (papir), kr 540 (elektronisk)

Tinglysningsgebyr borettslagsandel: kr 480 (papir), kr 440 (elektronisk) 

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1 172 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 344 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 516 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 30. september. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 1. februar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr) - foreløpig ikke endret

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

586

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 344

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

9 376

Andre

15 R

17 580

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

16.03.

14.04/10.061 

04.05.

17.02.

2. termin

15.05./17.082

10.06.

15.07.

1.09.

3. termin

15.07/15.10.2

31.08.

15.09.

4. termin

15.09.

12.10.

16.11.

5. termin

16.11.

10.12.

6. termin

15.01.

10.02.

1 Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene, men betalingsfristen for MVA 1. termin er utsatt til 10. juni. Skatteetaten har besluttet å ikke ilegge tvangsmulkt for MVA-oppgaver med leveringsfrist til og med 12. oktober. 

2 Fristen for innlevering er ikke utsatt, men tvangsmulkt er midlertidig stanset. Frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt til 17. august, mens fristen for betaling av tredje termin er utsatt til 15. oktober. Fristen for å innbetale skattetrekk er ikke utsatt.
Frist for a-melding: den 5. i måneden etter utbetaling. Tvangsmulkt er stanset for a-melding med frist t.o.m. oktober.

Skatteoppgjøret 

Skatteetaten har besluttet å ikke ilegge tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen for 2019.

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende til utgangen av oktober

Klagefrist

6 uker

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.08.

Selskapsmelding for ANS mv.

31.08.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.07. til 31.12.2020

8,00 % p.a.

Fra 01.01. til 30.06.2020

9,50 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 1,17 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget. For restskatt beregnes det rentetillegg fra 1. juli 2019 (fra 15. mars 2020 for upersonlige skattytere) til forfall 1. termin. For tilgodebeløp beregnes rente fra 1. juli 2019 (fra 15. mars 2020 for upersonlige skattytere) til skatteoppgjøret blir sendt. For tilleggsforskudd beregnes rente fra 31. mai 2020 til skatteoppgjøret blir sendt.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2019

2020

Renter ved økning av skatt og avgift

1,75 % p.a.

2,50 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

0,75 % p.a.

1,50 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. Ved betalingsutsettelse innvilget av Skatteetaten ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen, frem til 31. desember 2020, beregnes det forsinkelsesrenter med 6 % p.a.

Utgiftsgodtgjørelser 2020

Gjeldende fra 1. januar 2020 med enkelte mindre endringer fra 1. juni 2020.

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands

Kostgodtgjørelse etter statens satser

     1.1-31.05 

    Fra 1. juni

Fra 6 til 12 timer 

kr 307

kr 315

Over 12 timer 

kr 570

kr 585

Reiser med overnatting  

kr 780

kr 801

Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunch 30 %, middag 50 % av satsen for reise med overnatting

Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)


kr 435

Kostgodtgjørelse utland (reiser med overnatting)

Europa


Belgia


920

- Berlin


840

Danmark


1220

Ukraina


440

- København


1220

Ungarn


600

Estland


670

Østerrike


840

Finland


970

- Wien


810

Frankrike


770

- Paris


940

Amerika

Hellas


780

Argentina


580

Irland


910

Brasil


560

Island


1150

- Rio

 

620

Italia


790

Canada


820

Latvia


690

USA


860

Liechtenstein


1240

- New York


1150

Litauen


530

- San Francisco


950

Luxembourg


960

- Washington D.C.


960

Nederland


790

Polen


590

Asia

Portugal


630

Forente arabiske emirater


1 050

Russland


450

India


500

- Moskva

 

630

- St. Petersburg


530

Japan


730

Spania


740

Kina


750

Storbritannia


760

- Hong Kong


920

- London


900

- Shanghai


810

Sveits


1110

Singapore


830

- Genève


1240

Sør-Korea


890

- Zurich


1240

Sverige


800

Annet

Tsjekkia


560

Australia


950

Tyskland


780

Sør-Afrika


450

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunch 30 %, middag 50 %

Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil følgende av full sats for vedkommende land.

Reiser fra 6 inntil 12 timer:

50 % av full sats

Reiser fra og med 12 timer:

full sats

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter statens reiseregulativ finnes på: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands/

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse innenlands og utenlands

Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig. Forskuddssatsene gjelder både innenlands og utenlands.

Reiser uten overnatting

6 til 12 timer:

kr 200

Over 12 timer:

kr 400

Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen (kr 200/400).

Reiser med overnatting

Bor på hybel/brakke med kokemuligheter (kun tjenestereise – ikke pendlere): 

kr 91

Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:

kr 164

Bor på hotell:

kr 589

Bor på hotell med frokost:

kr 471

Langtransportsjåfører:

kr 300

Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %. Måltidstrekket beregnes med utgangspunkt i døgndiettsatsen for type overnattingssted. Reiser på 6 timer eller mer inn i et døgn (påbegynt døgn) regnes som et nytt døgn etter skattereglene og godgjøres etter døgnsats for type overnattingssted for siste overnatting.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km. fra 1. januar 2020

Egen bil, herunder el-bil


kr 4,03

Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen


kr 0,10

Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse


kr 3,50

 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei


kr 1,00

Tilhengertillegg


kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm


kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler


kr 2,00

Snøscooter og ATV


kr 7,50

Båt med motor

 

kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer.


kr 1,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Inntil 50 000 km

  kr 1,56 pr. km

50 000 km til 75 000 km

kr 0,76 pr. km

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2020 = kr 101 351

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2019 = kr 99 858

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 er kr 100 853


Grunnbeløpet reguleres pr. 1. mai.


Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2019

2020


Januar–februar

0,8 %

1,4 %


Mars–april

1,1 %

1,4 %


Mai–juni

1,1 %

0,4 %


Juli–august

1,1 %

0,4 %


September–oktober

1,4 %

0,4 %


November–desember

1,4 %

0,4 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

Skjermingsrenten for 2019 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen):

1,3 %

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt:

 1,7 %    

Naturalytelser

Bilbeskatning 2019 og 2020

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 314 400 (kr 308 500 i 2019) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Ordinær bil

El-bil

El-bil

-

60 %

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75 %

45 %

Yrkeskjøring over 40 000 km

75 %

60 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km (forutsatt elektronisk kjørebok)

56,25 %

45 %

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 56 000 for 2020 (kr 55 000 for 2019).


Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser

2019

2020

Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter

kr 200

kr 200

Personalrabatter (inntil 100 % rabatt)

kr 8 000

kr 8 000

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 60 811 pr. 01.05.2020 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2020

2021

Januar og februar

2,60 %

1,50 %

Mars og april

2,60 %


Mai og juni

2,60 %


Juli og august

2,20 %


September og oktober

1,50 %


November og desember

1,50 %


Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2019

2020

Fritt opphold – kost og losji

125

128

Fri kost – alle måltider

89

91

Fri kost – to måltider

70

71

Fri kost – ett måltid

46

47

Fritt losji – ett eller delt rom

36

37

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Fradragssatser 2019 og 2020 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 23 100 (Kr 22 700 for 2019).

Fradrag gis med kr 1,56 pr. km mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over 50 000 km gis det fradrag med kr 0,76 pr. km inntil en reiselengde på 75 000 km.

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2019

2020

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2019

2020

Sats

45 %

45 %

Minimum

31 800

31 800

Maksimum

100 800

104 450

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2019

2020

Sats

31 %

31 %

Nedre grense

4 000

4 000

Øvre grense

85 050

87 450

Andre fradragssatser

2019

2020

Gaver til frivillige organisasjoner:

50 000

50 000

Fagforeningskontingent

3 850

3 850

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

25 000

25 000

Individuell pensjonsavtale

40 000

40 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

30 000

32 330

- Nedtrapping 15,3 % (2019)/16,7 % (2020) fra 

198 200

204 150

- Nedtrapping 6,0 % fra

297 900

306 300

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. år

51 804

51 804
Skattefunn

2019

2020

Egenutført FOU

25 mill.

25 mill.

Kjøpt FOU

50 mill.

25 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2019

2020

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.

Elektrisk drevne varebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016

24 %

30 %

24 %

30 %

D:

Personbiler, traktorer, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 %

20 % 

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 % 

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m.

Husdyrbygg i landbruket

Bygg med brukstid 20 år

Fruktfelt

Bærfelt

4 %

6 %

10 %4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %


Formuesverdi

2019

2020

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

Verdsettelsesrabatt primærbolig

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

Verdsettelsesrabatt aksjer og driftsmidler

25 %

75 %

10 %

25 % 

25 %

75 %

10 %

25 %

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave i henhold til takseringsreglene for 2019.

Enkel bevertning, pr. person

488

Gavegjenstander, pr. gjenstand

270

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

270

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr)

Skattefrihet for mottaker

Verdi


Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år

8 000

Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25

4 000

Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

4 000

Andre gaver i arbeidsforhold ("julekurv")

2 000


Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500


Skattefritak gjelder bare gaver i form av naturalia og bare dersom gaven gis etter en generell ordning. Overskrides beløpsgrensene er det overstigende beløpet skattepliktig. Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.2019

2020

Frikort for ungdom:

55 000

55 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2019

2020

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2019 og 2020

Aksjeselskaper

2019

2020

Inntektsskatt

22,0 %

22,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren

5,0 %

5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2019

2020

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark: 20,5 % i 2017 % og 19,5 % i 2018)

22,0 %

22,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,44

1,44

Trinnskatt

2019

2020

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

174 500

1,90 %

180 800

1,90 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

245 650

4,20 %

254 500

4,20 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

617 500

13,20 %

11,20 %

639 750

13,20 %

 11,20 %


Trinn 4: Innslagspunkt

Sats


964 800

16,20 %


999 550

16,20 %


Personfradrag

2019

2020

Klasse 1

56 550

51 300

Formuesskatt

2019

2020

Innslagspunkt, bunnfradrag

Sats

1 500 000

0,85 %

1 500 000

0,85 %