Aktuelle
SATSER
Oppdatert pr. 6. november 2017

Avgiftssatser 2017

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017)

Sone

Sats 1) 2)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %3)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %4)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført dersom denne satsen er høyere enn satsen i registreringskommunen. 

1) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

2) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a.: - transportsektoren (unntatt bl.a. drosjebiltransport, lagervirksomhet og flyttetransport) - energisektoren (unntatt bl.a. bergverk og olje og gassutvinning) - produksjon av stål og syntetiske fiber - finans og forsikring - bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter en sats på 14,1 %, ikke overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten.

 3) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

4) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Redusert sats:

  • 15 % - matvarer (næringsmidler)

  • 10 % - persontransport, romutleie, kringkastingstjenester, adgang til kino, museer mv.

Dokumentavgift til staten

Ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1049 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 098 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 147 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 1. februar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

524,50

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 098

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

8 392

Andre

15 R

15 735

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

10.04.

15.03.

15.02.

2. termin

15.05.

12.06.

15.05.

18.04.

3. termin

17.07.

31.08.

15.09.

4. termin

15.09.

10.10.

15.11.

5. termin

15.11.

11.12.

6. termin

15.01.

12.02.

Frist for A-melding: den 5. i måneden etter utbetaling.

Skatteoppgjøret

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende fra ca. 21. juni til 25. oktober

Klagefrist

6 uker, likevel tidligst 10. august

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Skattemeldingen for deltaker i ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.01. til 30.06.2017

8,50 % p.a.

Fra 01.07. til 31.12.2017

8,50 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 0,38 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget. For restskatt beregnes det rentetillegg fra 1. juli 2016 (fra 15. mars 2017 for upersonlige skattytere) til forfall 1. termin. For tilgodebeløp beregnes rente fra 1. juli 2016 (fra 15. mars 2017 for upersonlige skattytere) til skatteoppgjøret blir sendt. For tilleggsforskudd beregnes rente fra 31. mai 2017 til skatteoppgjøret blir sendt.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2016

2017

Renter ved økning av skatt og avgift

1,75 % p.a.

1,50 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

0,75 % p.a.

0,50 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter.

Utgiftsgodtgjørelser 2017 (i kr)

Godtgjørelse til kost og overnatting

Innland

Kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Fra 6 til 12 timer

289

Over 12 timer

537


Kostgodtgjørelse på reiser med overnatting

Over 12 timer

733

For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk i godtgjørelsene: Måltidstrekk: Frokost 20 %, Lunch 30 %, Middag 50 %.

Ulegitimert nattillegg:

430

Kostgodtgjørelse

Utland (utdrag):

Europa

Belgia

900

- Berlin

900

Danmark

800

Ukraina

530

- København

930

Ungarn

640

Estland

600

Østerrike

760

Finland

760

- Wien

900

Frankrike

780

- Paris

900

Amerika

Hellas

630

Argentina

520

Irland

850

Brasil

650

Island

850

- Rio

 820

Italia

900

Canada

930

Latvia

650

USA

700

Liechtenstein

1200

- New York

950

Litauen

490

- San Francisco

1 000

Luxembourg

800

- Washington D.C.

1 000

Nederland

650

Polen

600

Asia

Portugal

700

Forente arabiske emirater

1 000

Russland

650

India

500

- Moskva

 980

- St. Petersburg

810

Japan

700

Spania

880

Kina

730

Storbritannia

680

- Hong Kong

1 000

- London

1 100

- Shanghai

870

Sveits

1 050

Singapore

800

- Genève

1 050

Sør-Korea

1 100

- Zurich

1 200

Sverige

750

Annet

Tsjekkia

550

Australia

950

Tyskland

750

Sør-Afrika

540

Måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen: Frokost 10 %, lunsj 40 %, middag 50 %.

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ finnes på: www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale-om-dekning-av-utgifter-til-reise-og-kost-utenfor-norge/id2468903/

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Satsene gjelder både innenlands og utenlands.

For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten mulighet for å koke mat:

315

For arbeidstaker som bor på hybel/brakke der det er mulighet for å koke mat, eller har overnattet privat:

205

Matpenger (fravær fra hjemmet minst 12 timer)

92

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km:

Egen bil 1–10 000 km

kr 4,10

Egen bil over 10 000 km

 kr 3,45

Arbeidstakere i Tromsø gis et tillegg på kr 0,10 pr. km til satsene ovenfor.

El-bil

kr 4,20

Den skattefrie delen av bilgodtgjørelsen er kr 3,50 pr. km uansett kjørelengde. Dette gjelder også el-bil og kjøring i Tromsø.


Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei

kr 1,00

Tilhengertillegg

kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm

kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm

 kr 2,00

Snøscooter og ATV

kr 7,50

Båt med motor

 kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer

 

kr 1,00

 

Andre motoriserte fremkomstmidler

kr 2,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Inntil 50 000 km

  kr 1,56 pr. km

50 000 km til 75 000 km

kr 0,76 pr. km

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2017 = kr 93 634

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2016 = kr 92 576

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 er kr 93 281

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 er kr 91 740


Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2016

2017


Januar–februar

0,5 %

0,5 %


Mars–april

0,5 %

0,5 %


Mai–juni

0,5 %

0,5 %


Juli–august

0,5 %

0,5 %


September–oktober

0,5 %

0,5 %


November–desember

0,5 %

0,5 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

 

Skjermingsrenten for 2016 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen):

0,4 %

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt:

0,5 %

Naturalytelser

Bilbeskatning 2016 og 2017

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 299 100 (kr 293 200 i 2016) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Ordinær bil

El-bil

El-bil

-

50,00 %

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75,00 %

37,50 %

Yrkeskjøring over 40 000 km

75,00 %

50,00 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km (forutsatt elektronisk kjørebok)

56,25 %

37,50 %

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 53 000 for 2017 (kr 52 000 for 2016).


Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 56 180 pr. 01.05.2017 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2016

2017

Januar og februar

2,50 %

2,20 %

Mars og april

2,30 %

2,20 %

Mai og juni

2,30 %

2,20 %

Juli og august

2,20 %

2,20 %

September og oktober

2,20 %

2,20 %

November og desember

2,20 %

2,20 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2016

2017

Fritt opphold – kost og losji

120

123

Fri kost – alle måltider

87

89

Fri kost – to måltider

68

70

Fri kost – ett måltid

45

46

Fritt losji – ett eller delt rom

33

34

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Fradragssatser 2016 og 2017 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 22 000. (Kr 22 000 også for 2016).

Fradrag gis med kr 1,56 pr. km (kr 1,50 i 2016) mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over 50 000 km gis det fradrag med kr 0,76 pr. km (kr 0,70 for 2016) inntil en reiselengde på 75 000 km.

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2016

2017

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2016

2017

Sats

43 %

44 %

Minimum

31 800

31 800

Maksimum

91 450

94 750

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2016

2017

Sats

29 %

29 %

Nedre grense

4 000

4 000

Øvre grense

73 600

75 000

Andre fradragssatser

2016

2017

Gaver til frivillige organisasjoner:

25 000

30 000

Fagforeningskontingent

3 850

3 850

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

25 000

25 000

Individuell pensjonsavtale

15 000

40 0001

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

29 880

29 940

- Nedtrapping 15,3 % fra

184 800

188 700

- Nedtrapping 6,0 % fra

278 950

284 350

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. år

51 804

51 804

1 Individuell sparing til pensjon kr 40 000 fra 1. november 2017.Skattefunn

2016

2017

Egenført FOU

20 mill.

25 mill.

Kjøpt FOU

40 mill.

50 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2016

2017

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede

20/22 %1) 

24/30 % 2)

D:

Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 (30) % 3)

 20 %

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 %

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertnings-steder m.m.

4 (6/10) % 4)

4 (6/10) % 4)

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %

1) Lastebiler, vogntog og busser kan avskrives med 22 % i 2016. 

2) Normal avskrivningsats i gruppe C er 24 %. Elektrisk drevne varebiler kan avskrives med 30 %.

3) 10 % startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i 2016. Opphevet fra 2017.

4) Bygg og anlegg med brukstid under 20 år kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med inntil 6 %.

Formuesverdi

2016

2017

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

Verdsettelsesrabatt primærbolig

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

Verdsettelsesrabatt aksjer og driftsmidler

20 %

75 %

20 %

20 %

75 %

10 %

10 %

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave i henhold til takseringsreglene for 2016.

Enkel bevertning, pr. person

451

Gavegjenstander, pr. gjenstand

250

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

250

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr)

Skattefrihet for mottaker

Verdi

Fradrag for giver

Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år

8 000

Ja

Gullklokke m/inskripsjon

12 000

Ja

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

3 000

Ja

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50

4 500

Ja

Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år

3 000

Ja

Premie for forbedringsforslag

2 500

Ja

Andre gaver i arbeidsforhold

1 000

Nei

Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500

Ja

Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia.


2016

2017

Frikort for ungdom i 2017:

50 000

55 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2016

2017

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2016 og 2017

Aksjeselskaper

2016

2017

Inntektsskatt

25,0 %

24,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren


5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2016

2017

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark 21,5 % i 2016, 20,5 % i 2017 %)

25,0 %

24,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,15

1,24

Trinnskatt

2016

2017

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

159 800

0,44 %

164 100

0,93 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

224 900

1,7 %

230 950

2,41 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

565 400

10,7 %

8,7 %

580 650

11,52 %

 9,52 %


Trinn 4: Innslagspunkt

Sats


909 500

13,7 %


934 050

14,52 %


Personfradrag

2016

2017

Klasse 1

51 750

53 150

Klasse 2 for forsørgelse av ektefelle

76 250

78 300

Formuesskatt

2016

2017

Innslagspunkt, bunnfradrag

Sats

1 400 000

0,85 %

1 480 000

0,85 %