Aktuelle
SATSER
Oppdatert pr. 24. oktober 2018

Avgiftssatser 2018

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2018)

Sone

Sats 1) 2)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %3)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %/5,1 %4)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, evt. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført dersom denne satsen er høyere enn satsen i registreringskommunen. 

1) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

2) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a. produksjon av stål og syntetiske fiber - finans og forsikring - bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. 

Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter en sats på 14,1 %, ikke overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten.

 3) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 500 000 (kr 250 000 for godstransport på vei). Etter det er satsen 14,1 %. 

Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

4) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Matvarer (næringsmidler): 15 %

Persontransport, romutleie, kinobilletter mv.: 12 % 

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Dokumentavgift ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Tinglysningsgebyr: kr 525

Tinglysningsgebyr borettslagsandel: kr 430

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1130 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 260 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 390 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 1. februar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, selskap med begrenset ansvar

6 797

5 570

Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, forening mv.

2 832

2 250

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 832

1 440

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 832

1 440

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 516

1 051

Tinglysning av ektepakt

1 516

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

565

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 260

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

9 040

Andre

15 R

16 950

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

10.04.

15.03.

15.02.

2. termin

15.05.

11.06.

15.05.

16.04.

3. termin

16.07.

31.08.

17.09.

4. termin

17.09.

10.10.

15.11.

5. termin

15.11.

10.12.

6. termin

15.01.

11.02.

Frist for A-melding: den 5. i måneden etter utbetaling.

Skatteoppgjøret

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende fra ca. 27. juni til ca. 24. oktober

Klagefrist

6 uker, likevel tidligst 10. august

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Skattemeldingen for deltaker i ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.01. til 30.06.2018

8,50 % p.a.

Fra 01.07. til 31.12.2018

8,50 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 0,39 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget. For restskatt beregnes det rentetillegg fra 1. juli 2017 (fra 15. mars 2018 for upersonlige skattytere) til forfall 1. termin. For tilgodebeløp beregnes rente fra 1. juli 2017 (fra 15. mars 2018 for upersonlige skattytere) til skatteoppgjøret blir sendt. For tilleggsforskudd beregnes rente fra 31. mai 2018 til skatteoppgjøret blir sendt.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

2017

2018

Renter ved økning av skatt og avgift

1,50 % p.a.

1,50 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

0,50 % p.a.

0,50 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter.

Utgiftsgodtgjørelser 2018 (i kr)

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands

Kostgodtgjørelse etter statens satser

tom. 21.06

fom. 22.06

Fra 6 til 12 timer

kr 289

kr 297

Over 12 timer

kr 537

kr 552

Det beregnes ikke skattepliktig overskudd på kostgodtgjørelse etter statens satser ved reiser uten overnatting, forutsatt at arbeidstakeren er på yrkesreise etter skattereglene og ikke får dekket kost av arbeidsgiver eller andre.

Matpenger/overtidsmat (minst 12 timer fravær fra hjemmet)

kr 90

kr 90

Kostgodtgjørelse til kost og losji med overnatting

Reiser med overnatting

kr 733

kr 754

Måltidstrekk i godtgjørelsene: Frokost 20 %, lunch 30 %, middag 50 %.

Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)

kr 430

kr 430

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting – innland

Bor på hybel/brakke med kokemuligheter (kun tjenestereise - ikke pendlere)

kr 88

kr 88

Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

kr 159

kr 159

Bor på hotell

kr 569

kr 569

Bor på hotell med frokost

kr 455

kr 455

Langtransportsjåfører

kr 300

kr 300

Dekkes ett eller flere måltider, reduseres den trekkfrie forskuddssatsen med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag. Kostgodtgjørelse utland

Europa

fom. 21.06

tom. 22.06


fom. 21.06

tom. 22.06

Belgia

900

920

- Berlin

900

850

Danmark

800

1190

Ukraina

530

430

- København

930

1190

Ungarn

640

590

Estland

600

660

Østerrike

760

830

Finland

760

950

- Wien

900

810

Frankrike

780

750

- Paris

900

930

Amerika

Hellas

630

770

Argentina

520

710

Irland

850

890

Brasil

650

640

Island

850

1240

- Rio

 820

720

Italia

900

760

Canada

930

790

Latvia

650

670

USA

700

870

Liechtenstein

1200

1290

- New York

950

1170

Litauen

490

520

- San Francisco

1 000

980

Luxembourg

800

920

- Washington D.C.

1 000

990

Nederland

650

770

Polen

600

600

Asia

Portugal

700

620

Forente arabiske emirater

1 000

1 000

Russland

650

510

India

500

520

- Moskva

 980

710

- St. Petersburg

810

590

Japan

700

770

Spania

880

720

Kina

730

750

Storbritannia

680

750

- Hong Kong

1 000

920

- London

1 100

900

- Shanghai

870

810

Sveits

1 050

1170

Singapore

800

810

- Genève

1 050

1270

Sør-Korea

1100

880

- Zurich

1 200

1290

Sverige

750

820

Annet

Tsjekkia

550

540

Australia

950

960

Tyskland

750

760

Sør-Afrika

540

440

Måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen til og med 21.06: Frokost 10 %, lunsj 40 %, middag 50 %. Fra og med 22.06: Frokost 20 %, lunch 30 %, middag 50 %

For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil følgende av full sats for vedkommende land.

Reiser fra 6 inntil 12 timer: t.o.m 21.06 - 2/3 av full sats, f.o.m. 22.06. - 50 % av full sats.

Reiser fra og med 12 timer: t.o.m 21.06 - full sats, f.o.m. 22.06. full sats.

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ finnes på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utenlandsregulativet/id438645/

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting – utland

For arbeidstakere som bor på hotell, beregnes det ikke trekk- og skattepliktig overskudd for godtgjørelse innenfor Statens satser for vedkommende land. For annen overnatting, herunder for langtransportsjåfører, gjelder de samme reglene og satsene for trekkfri kostgodtgjørelse som ved overnatting innenlands.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km:


tom. 21.06

fom 22.06

Egen bil 1–10 000 km

kr 4,10

kr 3,90

Egen bil over 10 000 km

 kr 3,45

kr 3,90

Arbeidstakere i Tromsø gis et tillegg på kr 0,10 pr. km til satsene ovenfor. Fra 22.06 gjelder dette tillegget for arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen.

El-bil

kr 4,20

kr 3,90

Den skattefrie og trekkfrie delen av bilgodtgjørelsen er kr 3,50 pr. km uansett kjørelengde. Dette gjelder også el-bil og kjøring i Tromsø.Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei

kr 1,00

kr 1,00

Tilhengertillegg

kr 1,00

kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm

kr 2,95

kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm

 kr 2,00

kr 2,00

Snøscooter og ATV

kr 7,50

kr 7,50

Båt med motor

 kr 7,50

kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer.

kr 1,00

kr 1,00

Andre motoriserte fremkomstmidler

kr 2,00

kr 2,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Inntil 50 000 km

  kr 1,56 pr. km

50 000 km til 75 000 km

kr 0,76 pr. km

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2018 = kr 96 883

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2017 = kr 93 634

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 er kr 95 800

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 er kr 93 281

Grunnbeløpet reguleres pr. 1. mai. Da fastsettes også gjennomsnittlig grunnbeløp for året.


Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2017

2018


Januar–februar

0,5 %

0,5 %


Mars–april

0,5 %

0,5 %


Mai–juni

0,5 %

0,8 %


Juli–august

0,5 %

0,8 %


September–oktober

0,5 %

0,8 %


November–desember

0,5 %

0,8 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

 

Skjermingsrenten for 2017 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen):

0,7 %

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt:

0,9 %

Naturalytelser

Bilbeskatning 2017 og 2018

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 303 900 (kr 299 100 i 2017) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Ordinær bil

El-bil

El-bil

-

60 %

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75 %

45 %

Yrkeskjøring over 40 000 km

75 %

60 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km (forutsatt elektronisk kjørebok)

56,25 %

45 %

For 2017 ble el-biler verdsatt til 50 % av listepris. Dette gjaldt også ved yrkeskjøring over 40 000 km. Ved kombinasjon av el-bil og bil eldre enn tre år ble bilen verdsatt til 37,5 % av listepris. 

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 54 000 for 2018 (kr 53 000 for 2017).


Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 58 130 pr. 01.05.2018 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2017

2018

Januar og februar

2,20 %

2,20 %

Mars og april

2,20 %

2,20 %

Mai og juni

2,20 %

2,20 %

Juli og august

2,20 %

2,10 %

September og oktober

2,20 %

2,10 %

November og desember

2,20 %

2,10 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2017

2018

Fritt opphold – kost og losji

123

124

Fri kost – alle måltider

89

88

Fri kost – to måltider

70

69

Fri kost – ett måltid

46

45

Fritt losji – ett eller delt rom

34

36

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Fradragssatser 2017 og 2018 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 22 350. (Kr 22 000 for 2017).

Fradrag gis med kr 1,56 pr. km mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over 50 000 km gis det fradrag med kr 0,76 pr. km inntil en reiselengde på 75 000 km.

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2017

2018

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2017

2018

Sats

44 %

45 %

Minimum

31 800

31 800

Maksimum

94 750

97 610

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2017

2018

Sats

31 %

31 %

Nedre grense

4 000

4 000

Øvre grense

81 200

83 000

Andre fradragssatser

2017

2018

Gaver til frivillige organisasjoner:

30 000

40 000

Fagforeningskontingent

3 850

3 850

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

25 000

25 000

Individuell pensjonsavtale

40 000

40 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

29 940

29 950

- Nedtrapping 15,3 % fra

188 700

193 250

- Nedtrapping 6,0 % fra

284 350

290 700

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. år

51 804

51 804
Skattefunn

2017

2018

Egenført FOU

25 mill.

25 mill.

Kjøpt FOU

50 mill.

50 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2017

2018

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede

24/30 %1) 

24/30 % 1)

D:

Personbiler, traktorer, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 %

20 % 

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 % 

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertnings-steder m.m.

4/6/10 % 2)

4/6/10 % 2)

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %

1) Normal avskrivningsats i gruppe C er 24 %. Elektrisk drevne varebiler ervervet fra og med 20. desember 2016 kan avskrives med 30 %.

2) Bygg og anlegg med brukstid under 20 år kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med inntil 6 %.

Formuesverdi

2017

2018

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

Verdsettelsesrabatt primærbolig

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

Verdsettelsesrabatt aksjer og driftsmidler

20 %

75 %

10 %

10 % 

20 %

75 %

10 %

20 %

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave i henhold til takseringsreglene for 2017.

Enkel bevertning, pr. person

468

Gavegjenstander, pr. gjenstand

260

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

260

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr)

Skattefrihet for mottaker

Verdi

Fradrag for giver

Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år

8 000

Ja

Gullklokke m/inskripsjon

12 000

Ja

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

3 000

Ja

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50

4 500

Ja

Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år

3 000

Ja

Premie for forbedringsforslag

2 500

Ja

Andre gaver i arbeidsforhold

1 000

Nei

Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500

Ja

Ovennevnte gjelder kun for gaver i form av naturalia.


2017

2018

Frikort for ungdom:

55 000

55 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2017

2018

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2017 og 2018

Aksjeselskaper

2017

2018

Inntektsskatt

24,0 %

23,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren

5,0 %

5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2017

2018

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark: 20,5 % i 2017 % og 19,5 % i 2018)

24,0 %

23,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

8,2 %

8,2 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,4 %

11,4 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,24

1,33

Trinnskatt

2017

2018

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

164 100

0,93 %

169 000

1,40 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

230 950

2,41 %

237 900

3,30 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

580 650

11,52 %

9,52 %

598 050

12,40 %

 10,40 %


Trinn 4: Innslagspunkt

Sats


934 050

14,52 %


962 050

15,40 %


Personfradrag

2017

2018

Klasse 1

53 150

54 750

Klasse 2 for forsørgelse av ektefelle

78 300

Avviklet

Formuesskatt

2017

2018

Innslagspunkt, bunnfradrag

Sats

1 480 000

0,85 %

1 480 000

0,85 %