RSM Norge AS

Avgiftssatser 2024

Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2024)

Sone

Sats 1) 2) 3)

I

14,1 %

I a

10,6 % / 14,1 %4)

II

10,6 %

III

6,4 %

IV

5,1 %

IV a

7,9 %/5,1 %5)

V

0,0 %

Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver virksomheten, dvs. hvor foretaket, ev. underenheter av foretaket er registrert. For ambulerende virksomhet og virksomhet som driver arbeidsutleie, benyttes satsen for den sonen hvor hoveddelen av arbeidet er utført. Dette gjelder likevel ikke ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid, for eksempel hjemmekontor. Da benyttes den høyeste av satsene i hhv. arbeidsgivers registreringskommune og der arbeidet utføres.

1) Når arbeidstaker mottar ytelser på mer enn kr 850 000 fra samme arbeidsgiver, skal det beregnes en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av det overskytende.

2) I finanssektoren svares det i tillegg en særskilt finansskatt på 5 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

3) Arbeidsgivere med aktivitet innenfor visse sektorer, bl.a. produksjon av stål og kull samt finans og forsikring, eller bedriftsrådgivning og hovedkontortjenester for andre selskaper i konsernet, må beregne arbeidsgiveravgift etter satsene i sone I. Det samme gjelder for ambulerende virksomhet eller arbeidsutleie innenfor slike sektorunntatte aktiviteter. 

Avgift kan likevel beregnes etter satsen for lokaliseringssonen så lenge differansen mellom avgift beregnet etter satsen i lokaliseringssonen og avgift beregnet etter satsen i sone 1, ikke overstiger kr 850 000. Etter det benyttes satsen i sone 1. Fribeløpene gjelder på konsernnivå. 

Er det gjennomført et klart regnskapsmessig skille, gjelder reglene bare for lønn knyttet til den sektorunntatte aktiviteten. Dette unntaket gjelder ikke dersom finansielle aktiviteter eller hovedkontor- og rådgivningstjenester utgjør hovedaktiviteten. Dersom slik aktivitet ikke utgjør hovedaktiviteten, kan arbeidsgiver benytte redusert sats også for slik virksomhet.

Reglene i de to første avsnittene i noten gjelder også for foretak i økonomiske vansker

4) I sone I a kan avgift beregnes etter en sats på 10,6 % inntil differansen mellom den arbeidsgiveravgiften som ville følge av en sats på 14,1 % og avgiften som beregnes etter satsen på 10,6 % overstiger kr 850 000. Etter det er satsen 14,1 %.

Dette gjelder ikke for jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter der satsen uansett er 10,6 %. 

5) For jordbruk, skogbruk, fiske og visse beslektede virksomheter i sone IV a er satsen 5,1 %.

Merverdiavgift

Generell sats: 25 %

Matvarer (næringsmidler): 15 %

Persontransport, romutleie, kinobilletter mv.: 12 %


Dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Dokumentavgift ved tinglysning av fast eiendom: 2,5 % av markedsverdien

Tinglysningsgebyr: kr 500

Tinglysningsgebyr borettslagsandel: kr 500 

Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv.

Forsinkelsesgebyrer ved innsending av årsregnskap (i kr)

Første 8 uker

1R

1 277 pr. uke

Neste 10 uker

2R

2 554 pr. uke

Neste 8 uker

3R

3 831 pr. uke

Forsinkelsesgebyr beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Regnskapet skal sendes inn elektronisk. For selskaper med avvikende regnskapsår som avsluttes mellom 1. januar og 30. juni, er fristen for innsending 31. januar.

Registrering i Brønnøysundregistrene (i kr)

Papir

Elektronisk

Registrering av AS, KS, SA mv.

6 940

5 784

Registrering av ANS, partrederi mv. og registrering av enkeltpersonforetak, stiftelse og forening mv. i foretaksregisteret

3 205

2 656

Kun registrerning i enhetsregisteret for enkeltpersonforetak, stiftelse mv.

3 146

2 499

Kun registrering i enhetsregisteret for forening, lag, innretning

Gratis

Gratis

Endringer som skal kunngjøres (kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv.)

2 668

1 357

Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i ANS mv.

2 668

1 357

Sletting av foretak pga. avvikling

Gratis

Gratis

Registrering av prospekt

1 440


Tinglysning av pantobligasjoner, salgspant, leasing og factoring

1 847

1 280

Tinglysning av ektepakt

1 847

Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr)

For lønnstakere, pensjonister og deres bo

1/2 R

638,50

Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person

2 R

2 554

Små foretak etter regnskapsloven § 1–6

8 R

10 216

Andre

15 R

19 155

Betalingsterminer – viktige datoer

Betalingsterminer næringsdrivende

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

MVA

Forskuddsskatt personlige

Forskuddsskatt upersonlige (AS)

1. termin

15.03.

10.04. 

15.03.

15.02.

2. termin

15.05.

10.06.

17.06.

15.04.

3. termin

15.07.

02.09.

16.09.

4. termin

16.09.

10.10.

16.12.

5. termin

15.11.

11.12.

6. termin

15.01.25

10.02.25

Frist for a-melding: den 5. i måneden etter utbetaling. 


Skatteoppgjøret 

 

Skatteoppgjør

Sendes ut fortløpende til utgangen av november

Klagefrist

6 uker

Restskatt 1. termin

3 uker, men tidligst 20. august

Restskatt 2. termin

8 uker

Opplysninger om utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

15.02.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

30.04.

Skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende

31.05.

Selskapsmelding for ANS mv.

31.05.

Betaling av tilleggsforskudd

31.05.

Rentesatser

Forsinkelsesrente

(morarente)

Fra 01.07. til 31.12. 2024

12,50 % p.a.

Fra 01.01. til 30.06.2024

12,50 % p.a.

Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret

Rentesatsen er 3,51 % p.a. og er lik for både restskatt og tilgodebeløp. Rente beregnes fra 1. juli i inntektsåret til skatteoppgjøret blir sendt ut (tilgodebeløp) eller til forfall første termin (restskatt). For aksjeselskap beregnes rente fra 15. mars året etter inntektsåret. Det beregnes ikke rentetillegg av restskatt som betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret (tilleggsforskudd). Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd betalt før 31. mai, godtgjøres det renter fra 31. mai til skatteoppgjøret blir sendt. Ordinær rente ved skatteavregningen er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget.

Renter etter vedtak om endringssak

Ved endringer i skatt og avgift etter endringssak beregnes det renter etter følgende satser:

1. jan. 2023

1. jan. 2024

Renter ved økning av skatt og avgift

3,75 % p.a.

5,50 % p.a.

Rentegodtgjørelse ved nedsettelse av skatt og avgift

2,75 % p.a.

4,50 % p.a.

Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift:

Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære satsen for forsinkelsesrenter. 

Utgiftsgodtgjørelser 2024

Gjeldende fra 1. januar 2024.

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands

Kostgodtgjørelse etter statens satser

Fra 1. januar 2024

    

Fra 6 til 12 timer 

kr 369


Over 12 timer 

kr 686


Reiser med overnatting  

kr 940


Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen som tilstås.

Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)

kr 435


Kostgodtgjørelse utland (reiser med overnatting)

Europa


Belgia

93 EUR

- Berlin


83 EUR

Danmark

952 DKK

Ukraina


550 NOK

- København

952 DKK

Ungarn


28 703 HUF

Estland

67 EUR

Østerrike


79 EUR

Finland

102 EUR

- Wien


79 EUR

Frankrike

83 EUR

- Paris

93 EUR

Amerika

Hellas

77 EUR

Argentina


580 NOK

Irland

104 EUR

Brasil


315 BRL

Island

15 967 ISK

- Rio

 

333 BRL

Italia

90 EUR

Canada


159 CAD

Latvia

74 EUR

USA


113 USD

Liechtenstein

136 CHF

- Manhattan New York


137 USD

Litauen

67 EUR

- San Francisco


133 USD

Luxembourg

100 EUR

- Washington D.C.


129 USD

Nederland

82 EUR

Polen

269 PLN

Asia

Portugal

68 EUR

Forente arabiske emirater


1 290 NOK

Russland

520 NOK

India


3 958 INR

- Moskva

760 NOK

- St. Petersburg

590 NOK

Japan


9 019 JPY

Spania

75 EUR

Kina


575 CNY

Storbritannia

74 GBP

- Hong Kong


883 HKD

- London

83 GBP

- Shanghai


590 CNY

Sveits

131 CHF

Singapore


143 SGD

- Genève

136 CHF

Sør-Korea


890 NOK

- Zurich

129 CHF

Sverige

941 SEK

Annet

Tsjekkia

1909 CZK

Australia


147 AUD

Tyskland

79 EUR

Sør-Afrika


840 ZAR

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen.

Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil følgende av full sats for vedkommende land.

Reiser fra 6 inntil 12 timer:

50 % av full sats

Reiser fra og med 12 timer:

full sats

Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter statens reiseregulativ finnes på: https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2023-19 

Skattedirektoratets forskuddssatser 2024 for trekkfri kostgodtgjørelse innenlands og utenlands

Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig. Forskuddssatsene gjelder både innenlands og utenlands.

Reiser uten overnatting

6 til 12 timer:

kr 200

Over 12 timer:

kr 400

Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av den aktuelle satsen (kr 200/400).

Reiser med overnatting

Bor på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat (kun tjenestereise – ikke pendlere): 

kr 102

Bor på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke:

kr 400

Bor på hotell:

kr 658

Bor på hotell med frokost:

kr 526

Langtransportsjåfører:

kr 400

Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %. Måltidstrekket beregnes med utgangspunkt i døgndiettsatsen for type overnattingssted. Reiser på 6 timer eller mer inn i et døgn (påbegynt døgn) regnes som et nytt døgn etter skattereglene og godgjøres etter døgnsats for type overnattingssted for siste overnatting.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km.

Egen bil, herunder el-bil


kr 4,90

Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen


kr 0,10

Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse


kr 3,50

 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei


kr 1,00

Tilhengertillegg


kr 1,00

Motorsykkel over 125 ccm


kr 2,95

Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler


kr 2,00

Snøscooter og ATV


kr 10,00

Båt med motor

 

kr 7,50

Passasjertillegg, pr. passasjer.


kr 1,00

Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder også utenlands.

Hjemreise for pendlere

Det er en øvre beløpsgrense for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreise til hjemmet på 97 000 kroner (før egenandelen). Begrensningen gjelder ikke for arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS-området.

Sats

kr 1,76 pr. km

Nedre grense (egenandel)

kr 14 950 

Feriepenger

Etter ferieloven

(4 uker og en dag)

Med 5 uker ferie

Personer under 60 år

10,2 %

12,0 %

Personer over 60 år m/inntekt inntil 6 G

12,5 %

14,3 %

For inntekt utover 6 G

10,2 %

12,0 %

Grunnbeløp i folketrygden

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2024 = kr 124 028

Grunnbeløpet (1 G) pr. 01.05.2023 = kr 118 620

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 var kr 116 239

Grunnbeløpet reguleres pr. 1. mai hvert år. 

Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskaper

2023

2024


Januar–februar

2,4 %

3,9 %


Mars–april

2,7 %

3,9 %


Mai–juni

2,7 %

3,9 %


Juli–august

3,2 %

3,9 %


September–oktober

3,5 %


November–desember

3,5 %


Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges en gang til som alminnelig inntekt. Skjermingsrenten fastsettes på forskudd for to og to måneder av gangen og offentliggjøres på Skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

Skjermingsrenten for 2023 i aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen

For aksjeutbytte (aksjonærmodellen) og uttak (deltakermodellen): 

3,2 %

Ved personinntektsberegningen for enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) maksimalt: 

4,2 %

Naturalytelser

Bilbeskatning 2023 og 2024

Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 351 700 (kr 338 800 i 2023) og 20 % av overskytende listepris.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:

Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.

75 %

Yrkeskjøring over 40 000 km (forutsett el.-kjørebok

75 %

Eldre bil og yrkeskjøring over 40 000 km

56,25 %

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. 

Er det tjenstlig behov for varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn, reduseres listeprisen med 50 % oppad begrenset til kr 150 000. Det gis ikke fradrag for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til dette bunnfradraget. Føres det elektronisk kjørebok kan fordelen for slike biler alternativt fastsettes til faktisk privatkjøring multiplisert med en kilometersats på kr 3,40.

For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen, fastsettes fordelen på forskuddsstadiet til kr 63 000 for 2024 (kr 61 000 for 2023).


Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser

2023

2024

Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter

kr 200

kr 200

Personalrabatter (inntil 100 % rabatt)

kr 8 000

kr 8 000

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver

Rentefordelen settes til differansen mellom normrentesatsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige lån beskattes ikke (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 74 416 pr. 01.05.2024 med tilbakebetalingstid høyst ett år).

Normrentesatser:

Måned

2023

2024

Januar og februar

3,00 %

4,90 %

Mars og april

3,40 %

5,10 %

Mai og juni

3,60 %

5,20 %

Juli og august

3,70 %

5,3 %

September og oktober

4,00 %

5,3 %

November og desember

4,50 %

Verdi av fri kost og/eller losji

Følgende satser gjelder pr. døgn:

2023

2024

Fritt opphold – kost og losji

138

144

Fri kost – alle måltider

98

102

Fri kost – to måltider

76

79

Fri kost – ett måltid

50

52

Fritt losji – ett eller delt rom

40

42

Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til telefon og internett mv. settes til kr 4392 pr. år (366 pr. mnd.) uavhengig av antall kommunikasjonstjenester som dekkes. I tillegg kan det dekkes inntil kr 1000 pr. år skattefritt for fellesfakturerte varer og tilleggstjenester. Fordelen reduseres ikke selv om arbeidstakerne selv dekker kostnader til telefon mv.

Fradragssatser 2023 og 2024 (i kr)

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser)

Fradrag gis i den utstrekning de samlede reiseutgifter overstiger kr 14 950 (Kr 14 400 for 2023).

Fradrag gis med kr 1,76 pr. km (kr 1,70 for 2023) mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). Det er en øvre grense på kr 97 000 for fradrag (før egenandel).

I tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr 3300 pr. år, og bruk av bil fører til to timers kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Foreldrefradrag:

2023

2024

Ett barn

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

Minstefradrag i lønn

2023

2024

Sats

46 %

46 %

Maksimum

104 450

104 450

Minstefradrag i pensjonsinntekt

2023

2024

Sats

40 %

40 %

Øvre grense

86 250

86 250

Andre fradragssatser

2023

2024

Gaver til frivillige organisasjoner:

25 000

25 000

Fagforeningskontingent

7 700

8 000

Boligsparing for ungdom (BSU) - maks samlet sparebeløp 300 000

27 500

27 500

Sats for skattefradrag

10 %

10 %

Individuell pensjonsavtale

15 000

15 000

Maksimalt skattefradrag for pensjonister

32 285

34 350

- Nedtrapping 16,7 % 

246 800

258 400

- Nedtrapping 6,0 % fra

373 650

391 500

Særfradrag for enslige forsørgere, pr. mnd. (Opphevet fra 1. mars 2023).

4 373

---
Skattefunn

2023

2024

Egenutført FOU og kjøpt FoU

25 mill.

25 mill.

Avskrivninger – Driftsmidler

Grp.

Gjenstand

2023

2024

A:

Kontormaskiner o.l.

30 %

30 %

B:

Ervervet goodwill

20 %

20 %

C:

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.

Elektrisk drevne varebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016

24 %

30 %

24 %

24 %

D:

Personbiler, traktorer, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m.

20 %

20 % 

E:

Skip, fartøyer, rigger m.m.

14 %

14 %

F:

Fly og helikopter

12 %

12 % 

G:

Anlegg for overføring og distribusjon av el-kraft og elektroteknisk utrustning

5 %

5 %

H:

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m.

Husdyrbygg i landbruket

Bygg med brukstid 20 år

Fruktfelt

Bærfelt

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

4 %

6 %

10 %

10 %

20 %

I:

Forretningsbygg

2 %

2 %

J:

Fast teknisk installasjon i bygning

10 %

10 %


Formuesverdi

2023

2024

Verdsettelsesrabatt næringseiendom

20 %

20 %

Verdsettelsesrabatt primærbolig

75 %

75 %

- boligverdi over 10 millioner kroner

30 %

30 %

Verdsettelsesrabatt sekundærbolig

0 %

0 %

Verdsettelsesrabatt aksjer

20 %

20 %

Verdsettelsesrabatt driftsmidler

30 %

30 %

Kalkulasjonsfaktor næringseiendom

0,085

Representasjon

Fradragsberettiget representasjon/gave.

2023

2024

Enkel bevertning, pr. person

541

562

Gavegjenstander, pr. gjenstand

297

308

Oppmerksomheter, pr. tilfelle

297

308

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr) 2023 og 2024

Skattefrihet for mottaker

2023

2024

Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år

8 000

8 000
Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25

4 000

4 000
Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

4 000

4 000
Andre gaver i arbeidsforhold ("julekurv")

5 000

5 000

Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

500

500

Skattefritak gjelder bare gaver i form av naturalia. Det er ikke lenger et vilkår at gavene gis etter en generell ordning. Overskrides beløpsgrensene er det overstigende beløpet skattepliktig. Beløpsgrensene gjelder samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.2023

2024

Frikort for ungdom:

70 000

70 000

Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år:

10 000

10 000

Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:

2023

2024

– ordinær arbeidsgiver

1 000

1 000

– skattefrie selskaper

10 000

10 000

– arbeid i hjemmet

6 000

6 000

Skattesatser 2023 og 2024

Aksjeselskaper

2023

2024

Inntektsskatt

22,0 %

22,0 %

Finansforetak, skattesats

25,0 %

25,0 %

Finansskatt på lønn i finanssektoren

5,0 %

5,0 %

Formuesskatt

0,0 %

0,0 %

Personer

2023

2024

Alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark: 18,5 %)

22,0 %

22,0 %

Trygdeavgift lønnstakere

7,9 %

7,8 %

Trygdeavgift næringsinntekt innen fiske, fangst og barnepass i eget hjem

7,9 %

7,8 %

Trygdeavgift annen næringsinntekt

11,1 %

11,0 %

Trygdeavgift pensjonsinntekt og lønns- og næringsinntekt for personer under 17 år eller over 69 år

5,1 %

5,1 %

Oppjusteringsfaktor utbytte m.v.

1,72

1,72

Trinnskatt

2023

2024

Trinn 1: Innslagspunkt

Sats

198 350

1,7 %

208 050

1,7 %

Trinn 2: Innslagspunkt

Sats

279 150

4,0 %

292 850

4,0 %

Trinn 3: Innslagspunkt

Sats

Sats Nord Troms og Finnmark

642 950

13,5 %

11,5 %

670 000

13,6 %

 13,6 %

Trinn 4: Innslagspunkt

Sats

926 800

16,5 %

 937 900

16,6 %

Trinn 5: Innslagspunkt

Sats

1 500 0000

17,5 %

 1 350 000

17,6 %


Personfradrag

2023

2024

Klasse 1

79 600

88 250

Formuesskatt

2023

2024

Kommune     Innslagspunkt

1 700 000

1 700 000

    Sats, inntil

0,7 %

0,7 %

Stat    Innslagspunkt trinn 1

1 700 000

1 700 000

    Sats

0,3 %

0,3 %

Innslagspunkt trinn 2

20 mill. kr

20 mill. kr

    Sats

0,4 %

0,4 %